(1933)

ANDRUCEWICZ FLORJAN – asesor W-łu Kontroli Dochodów Dyrekcji P. K. P. po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 7 stycznia 33 r.. Przeniesienie zwłok z kaplicy Szpitala św. Jakóba odbędzie się dnia 9-I – o godz. 17 pp. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 10 Stycznia w koś. Św. Jakóba o godz. 9 m. 30, poczem odbędzie się eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O czema zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w smutku Brat i Bratowa. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 9, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

ARCIMOWICZOWA z NIECZYPOROWICZÓW PAULINIA STEFANJA – absolwentka U. S. B. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Świętymi Sakramentami zasnęła w Panu 14 października [1933 r.]. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele Bernardynów w poniedziałek 16 b. m. o godz. 9 rano i w kościele ks. ks. Misjonarzy we wtorek 17 b. m. o godz. 7 rano. Eksportacja zwłok z domu żałoby z domu przy ul. Bobrujskiej 19 na cmentarz Rossa odbędzie się w poniedziałek 16 b. m. o godz. 4 p. p. O czem zawiadamia RODZINA. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 281, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BUDKIEWICZ WADYSŁAW - ucz. 8 kl. gimn. Ad. Mickiewicza opatrzony Św. Sakramentami zmarł w Krakowie dn. 7 grudnia 1933 r. wieku lat 18. Pogrzeb odbędzie się w Wilnie na cmentarzu Rossa dn. 13 grudnia po Mszy św. odprawionej w kościele Wszystkich Świetych o godz. 9 rano. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych, pogrążeni w głębokim smutku Rodzice, Siostra, Brat i Szwagier. (Dziennik Wileński 1933. Nr. 337, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00948, kw. 007, grób 13291 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=101323

BUŁAWSKA z BANIEWICZÓW ZOFJA – po ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Św. Sakramentami zmarła w Warszawie dn. 30 stycznia [1933 r.] przeżywszy lat 87. Pogrzeb z kaplicy cmentarnej do grobu rodzinnego na Rossie odbędzie się w sobotę dn. 4 lutego o godz. 9 m. 30 rano. O tym smutnym obrządku zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążona w głębokim smutku RODZINA. (Dziennik Wileński . 1933. Nr. 33, s. 1) - lokalizacja (?)http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=9072(zob. Uwagi)

BUŁHAK PIOTR – członek Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Wilnie po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 23 lipca [1933 r.] w wieku lat 65. Nabożeństwo żałobne w Kościele Serca Jezusowego odbędzie się dnia 25 b. m. o godz. 8 m. 30 rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamia wszystkich Członków cechu i wzywa do gremjalnego wzięcia udziału ostatniej posługi. Zarząd Cechu Rzeźników i Wędliniarz w Wilnie. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 199, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

BURHARDTOWA z MEDEKSZÓW ANTONINA – opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 19 września 1933 r. w wieku lat 72. Eksportacja z domu żałoby Mickiewicza 1 do Kościoła Dominikańskiego odbędzie się dnia 20 września o godz. 6-ej wiecz. Nabożeństwo żałobne w tymże Kościele w czwartek o godzinie 9 i pół rano poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. Córka, Synowie, Synowa i Wnuki. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 256, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01065, kw. 011, grób 0071http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=126623

BUTKIEWICZ KAROL – emeryt, po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 5 kwietnia 1933 r. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, Wielka 3-5 do kościoła Św. Jana nastąpi dn. 6 kwietnia o godz. 5 po poł. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 7 kwietnia o godz. 9 rano. Wyprowadzenie zwłok z kościoła tegoż dnia o godz. 5 po poł. Na cmentarz Rossa. O czem powiadamia Żona i Córka. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 94, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01121, kw. 012, grób 09381 / niezachowane miejsce pochówku

BUTRYMOWICZOWA z URNIAŻÓW ANTONINA – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu dn. 12-go kwietnia 1933 r. w Warszawie w wieku lat 78. Pogrzeb odbędzie się w Wilnie dn. 15 kwietnia 1933 r. na cmentarzu Rossa o godzinie 9-ej. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w głębokim smutku Córka, Syn i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 102, s.  1) - lokalizacja: nr. rzędu 01145, kw. 011, grób 00531 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=119843

CHĄDZYŃSKA z BUKOWSKICH JADWIGA – zmarła tragicznie dn. 11 lipca [1933 r.] w wieku lat 27. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 15 lipca w sobotę o godz. 10-ej rano w Kaplicy na cmentarzu Rossa. Poczem nastąpi pogrzeb. O czem zawiadamiają RODZICE. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 189, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01358, kw. 005, grób 01941 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=88593

CIEMNOŁOŃSKA z BUKATYCH LUDWIKA - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 18 listopada 1933 r. w wieku lat 91. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Św. Jakóbska 2 m 2) nastąpi w poniedziałek 20 b. m. o godz. 6 wiecz. Do kościoła św. Jakóba. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele we wtorek 21 b. m. o godz. 21 b. m. o godz. 10 i pół. poczem nastąpi eksportacja na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Córka, syn, synowa i wnukowie. (Dziennik Wileński. 1933. Nr 316, s. 1) - lokalizacja grobu nieznananiezachowany nagrobek2

CZERWIŃSKI JAN WINCENTY – emerytowany Urzędnik Państwowy. Po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 8 sierpnia 1933 r. przeżywszy lat 62. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Konarskiego 64 do Kościoła Opatrzności Matki Boskiej (ul. Dobrej Rady ) nastąpi dnia 10 sierpnia b. r. o godz. 6 min 30 wieczór. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele w piątek 11 sierpnia o godz. 7-ej rano. Eksportacja zwłok na cmentarz Rossa w piątek 11 sierpnia o godz. 5 po poł. O czem zawiadamiają kolegów, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębokim smutku ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 215, s. 1) - niezachowany nagrobek w katakumbach2

Nabożeństwo żałobne za duszę DŻERYNA ANTONIEGO – zmarłego dnia 23-II [1933 r.] i pochowanego na cmentarzu Rossa dniu 25-II r. b. odbędzie się dnia 3.III r. b. w kościele św. Trójcy o godz. 8-ej rano. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych Grono Jego Przyjaciół. (Dziennik Wileński. 1933. Nr 58, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

HRYNCEWICZ HIPOLIT - architekt Dyrekcji Kolejowej zmarł 16 b. m. [1933 r.]. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wiwulskiego 2 do Kościoła Serca Jezusowego odbędzie się dziś o godz. 5 po poł.. Nabożeństwo żałobne jutro dn. 18 b. m. o godz. 8 rano, poczem pogrzeb na Rossie w grobach familijnych. O smutnych tych obrządkach zawiadamia Zarząd Okręgowy Zjednoczonych Kolejarzy Polskich. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 283, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02722, kw. 015, grób 00531 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=121383

JASZEWSKI JÓZEF – członek Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Wilnie opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 21 stycznia [1933 r.] w wieku lat 68. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Kijowskiej 29 do Kościoła Serca Jezusowego odbyło się dnia 23 b. m. o godzinie 4-ej pp. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 24 b. m. o godz 3-ej pp. poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamia i wzywa wszystkich członków do wzięcia jak najliczniejszego udziału w pogrzebie Zarząd Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Wilnie ( - ) M. Żytkiewicz ( - ) L. Knapik. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 23, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03183, kw. 019, grób 00301 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=33383

KALICKA z SAWICZ-ZABŁOCKICH MARJA – opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 29 grudnia 1933 r. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Słowiańska 2a) nastąpi w niedzielę dnia 31 grudnia o godz. 5 po poł. do kościoła Ostrobramskiego. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek dnia 2 stycznia o godz. 9-ej poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O powyższem zawiadamia krewnych i znajomych pogrążona w głębokim żalu Matka, Corka i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 353, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03481, kw. 016, grób 00091http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=91353

Dr. KLOTT LEON - prezes i członek honorowy St-nia Lekarzy Polskich w Wilnie, b. Naczelnik Wileńsko Nowogrodzkiej Izby Lekarskiej, b. wice Prezes Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego, Prezes Okręgu Wileńskiego Związku Lekarzy Słowiańskich w Polsce. Zmarł w Dniu 3 Maja 1933 r. w wieku lat 65. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Sosnowej 21 do Kościoła Św. Jakóba odbędzie się dn 4 maja o godz. 16 i pół. Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w tymże Kościele dn. 5 maja o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tej nieodżałowanej starcie swych członków Zarząd St-nia Lekarzy Polaków w Wilnie. Zarząd Wileńsko-Nowogrodzkiej Izby Lekarskiej. Zarząd Wileńskiego T-wa Lekarskiego. Zarząd Okręgu wileńskiego Związku Lekarzy Słowiańskich w Polsce. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 119, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03771, kw. 012, grób 09561 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=38563

KŁOS JULJUSZ – inżynier, architekt, Profesor nadzwyczajny architektury, b. Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego ur. 8.VIII-1881 r. zmarł 5-I-1933 r. Eksportacja z Kaplicy Św. Jakóba do Kościoła Św. Jana odbędzie się w piątek dnia 6 b. m. o godz 18-ej. W sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 10-ej rano nabożeństwo żałobne, po którem zastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają Rektor i Senat Uniwersytetu Stefana Batorego. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 5, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03770, kw. 018, grób 02341 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=87133

Dr. KOISZEWSKI NAPOLEON - lekarz Kolejowy, zarządzający Sanatorium we Włodawie po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu 31 października 1933 r. Nabożeństwo żałobne w Kościele Św. Jakóba odbędzie się dziś o godz. 9.30. Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa w tym samym dniu o godz. 5 wieczorem. O smutnym tym obrządku – Przyjaciół, Kolegów i Znajomych nieodżałowanej pamięci zacnego lekarz i człowieka powiadamia Zarząd Okręgowy Zjednoczenia Kolejowców Polskich. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 299, s. 1) - niezachowany nagrobek w krypcie kaplicy cmentarnej2

LAUDAŃSKI JULJAN - mierniczy Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 4 marca 1933 r. w wieku lat 32. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 35 m. 32 do kościoła św. Jakóba nastąpi dnia 5 marca o godz. 18-ej. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 6 marca o godzinie 7 rano w kościele Św. Jakóba, eksportacja zwłok na cmentarz Rossa z kościoła tegoż dnia o godzinie 17-ej. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Żona i Syn. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 63, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04580, kw. 009, grób 04041 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=110203

LIPIEŃ FRANCISZEK – weteran 1863 r. kawaler orderów: Krzyża Niepodległości z mieczami, Krzyża Walecznych i Krzyża Powstańców 1863 r., długoletni skarbnik i członek honorowy Wileńskiego T-wa Dobroczynności po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Św. Sakramentami zmarł w Wilnie 5 czerwca [1933 r.] w wieku lat 92. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy przy T-wie Dobroczynności (Wileńska Nr. 23) 7 czerwca o godz. 10 -ej rano, a eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 6 po południu. O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku RODZINA. (Dziennik Wileński. 1933, Nr. 152, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04725, kw. 014, grób 07031 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=26853

ŁAPIN ANTONI ADAM - adwokat po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 16 marca 1933 r. w wieku lat 74 Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Montwiłłowskiej 21 do Kościoła św. Jakóba odbędzie się w sobotę dnia 18 marca o godz. 4-ej po poł. Nabożeństwo żałobne w tymże Kościele odbędzie się w poniedziałek dnia 20 marca o godz. 9 min 30 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O powyższem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Rodzina. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 75, s. 1)  - lokalizacja: nr. rzędu 04549, kw. 013, grób 02541 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=21043

ŁOPACIŃSKA z DOWMUND-RUTKIEWICZÓW EWELINA - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 29 listopada 1933 roku w wieku lat 65. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Wileńskiej 32 do kościoła św. Jakóba odbędzie się dnia 1 grudnia 1933 r. o godz. 6 po poł. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w sobotę dnia 2 grudnia o g. m. 30. Eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia o g. 4 po poł. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Mąż, Syn, Córka, Zięć i Wnukowie. (Dziennik Wileński. 1933. Nr 327, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=3990(zob. Uwagi)

ŁOPACIŃSKI STANISŁAW – ziemianin ziemi Wileńskiej i Witebskiej Komandor Orderu ”Polonia Restituta” b. Sędzia do b. Rady Państwa z Ziemi Wileńskiej i Witebskiej i b. Prezes Tow. Rolniczych Witebskiego i Drysieńskiego po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzony Ś Ś. Sakramentami zasnął w Panu dn. 23 listopada 1933 r. w wieku lat 82. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. A. Mickiewicza Nr. 26 do kościoła św. Jakóba odbędzie się dnia 24 b. m. o godz 6 po poł. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawiona w tymże kościele dn. 25 b. m. o godz. 9 m. 30 rano. Eksportacja na cmentarz Rossa tegoż dnia o godz. 4 po poł. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Żona i Synowie (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 320, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=3990(zob. Uwagi)

MARSZAŁKOWA z NOWICKICH ALEKSANDRA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła w dniu 19 b. m. [1933 r.] w wieku lat 23. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Krakowskiej 23 do Kościoła O. O. Bonifratrów nastąpi we czwartek 20 b. m. o godz. 7-ej wieczór. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże Kościele w piątek 21 b. m. o godz. 8-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku Mąż, Dzieci, Rodzice, Siostra i Brat. (Dziennik Wileński . 1933. Nr. 194, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

MATUCHNIAKOWA z NOWAKÓW ANASTAZJA LUDWIKA – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Świętymi Sakramentami zmarła w Wilnie 8 czerwca 1933 r. w wieku lat 46. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Sierakowskiego 14 do kościoła św. Jakóba odbędzie się w piątek w piątek 9 VI. o godz. 19, nabożeństwo żałobne – 10 VI o godz. 8.30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. O tej bolesnej stracie zawiadamia Mąż i Dzieci. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 154, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana 

MAUCH Z TREPKOWSKICH HELENA – po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 11 października 1933 r. w wieku lat 54. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Drueta Nr. 6 m. 1 do kaplicy na cmentarzu Rossa nastąpi dnia 13 b. m. o godzinie 9 rano gdzie zostanie odprawione Nabożeństwo żałobne po którem nastąpi złożenie zwłok w grobach rodzinnych na tymże cmentarzu. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w smutku Siostrzeniec z Żoną i Szwagier. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 279, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

D-r MOSZYŃSKI MARJAN - opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu dnia 16 Stycznia 1933 r. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby ul. Garbarska 4. Nr. 3/5 do Kościoła Św. Ducha nastąpi dnia 18-go b. m. o godz. 6-ej wieczorem, nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 19-go b. m. o godz 10-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku MATKA, ŻONA I RODZINA. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 16, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05684, kw. 014, grób 06741 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=26893

Baronowa PIETKIEWICZOWA a z d. Stachowska ADOLFINA-KATARZYNA - inkognito Karpowiczowa, wdowa po Adamie Ludwiku, zmarłym w r. 1905 w Smorgoniach z O?zm. Zasnęła opatrzona Św. Sakramentami w Bogu w dniu 21 Marca 1933 roku przeżywszy lat 76. Odniesiona na cmentarz Rossa, po nabożeństwie żałobnem w kościele św. Jakóba, z Kliniki Szpitala tejże nazwy, w dniu 24 b. m. Wieczny Jej Pokój. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 3, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

REUTTÓWNA ZOFJA – studentka Politechniki Warszawskiej Członek Akademickiego Koła Wilnian w Warszawie zmarła dn. 16 kwietnia 1933 r. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele O. O. Dominikanów o godz. 9 rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Celem oddania ostatniej przysługi swej nieodżałowanej koleżance prosi na ten smutny obrządek wszystkich członków Akademia Koło Wilnian w Warszawie. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 104, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

RUDZIEWICZOWA z BOGDZIEWICZÓW WŁADYSŁAWA - po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 12 marca 1933 r. w wieku lat 74. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Słowackiego 16 do Kościoła św. Kazimierza odbędzie się dn. 13 b. m. o godz. 5 pp. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele dnia 14 b. m. o godz. 9 rano, pogrzeb tegoż dnia o godz. 3 p. p. na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia pogrążony w smutku Mąż. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 71, s. 1) - lokalizacja grobu nieznananiezachowany nagrobek2

Ksiądz SADOWSKI JAN – Ś. T. M PRAŁAT-DZIEKAN KAPITUŁY WILEŃSKIEJ po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zasnął w Panu dn. 1 marca 1933 r. o godz. 5 po poł. w wieku lat 73. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (Królewska 1) do kościoła św. Jana nastąpi dn. 4 marca o godz. 6 wiecz., nabożeństwo żałobne w tymże kościele odbędzie się dn. 7 marca o godz. 9 m. 30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Powiadamiając o powyższem, poleca pobożnym Kapłanów i Wiernych zmarłego kapłana. KAPITUŁA METROPOLITALNA WILEŃSKA. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 61, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14761, kw. 012, grób 00081 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=79523

Za duszę Ś. P. SAMOREWICZA STANISŁAWA zmarłego 17 kwietnia 1933 r. w Łachwie i pogrzebanego na Rossie zostanie odprawiona nabożeństwo żałobne w dniu 8 maja r. b. o godz. 9 rano w kościele św. Trójcy w Wilnie O czem zawiadamia BRAT. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 122, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

SZUKSZTO-PASZKE TEKLA - członkini Związku Zaw. Prac. Handl. Przem. I Biur. Rzpospol. Pl. oddział w Wilnie. Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła dnia 10 stycznia 1933 r. w wieku lat 55. Pochowana na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 4 lutego r. b. o godz. 8 rano w kościele św. Jakóba. O czem zawiadamiają Koleżanki i Koledzy. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 32, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14582, kw. 012, grób 07511 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=1484(?)

Inżynier WOYZBUN ALEKSANDER – kontroler Maszynowy Oddziału Mechanicznego Okr. Dyr. Kol. Pństw. W Wilnie. Opatrzony Św. Św. Sakramentami po długich i bardzo ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 9 lutego 1933 r. w Szpitalu Kolejowym na Wilczej Łapie. Wyprowadzenie drogich zwłok z domu żałoby ul. Beliny 9, m. 9 (dom Falkowskich) odbędzie się w Niedzielę dnia 12 lutego r. b. o g. 14.30 do kaplicy na cmentarz Rossa. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek dnia 13-go b. m. o godzinie 9 rano w tejże kaplicy poczem nastąpi złożenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. O tej przebolesnej stracie pogrążona w głebokiej rozpaczy zawiadamia krewnych przyjaciół i współpracowników ŻONA I RODZINA. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 41, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

WYSZYŃSKI KAZIMIERZ - uczeń klasy VI-ej Gimnazjum Imienia Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Zmarł śmiercią tragiczną dnia 20 lipca 1933 roku w wieku lat 15. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 25 b. m. o godz. 9 m. 30 rano w Kościele św. Jakóba poczem nastąpi wyprowadzenie zwłoki pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku Rodzice, Rodzeństwo i Rodzina. (Dziennik Wileński. 1933. Nr 199, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16751, kw. 015, grób 01141 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=116033

ZACHAREWICZOWA z BOŻYCZKÓW JÓZEFA – po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła opatrzona Św. Sakramentami w wieku lat 68. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Artyleryjskiej 4 m. 2 nastąpiło w dniu 19 b. m. o godz. 7-ej wieczór do kościoła św. Jakóba. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże kościele dnia 20 b. m. o godz 9 i pół poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają SYNOWIE, SYNOWA i WNUKI. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 164, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16975, kw. 014, grób 00891 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=114473

ZAPOLSKI LUDOMIR – zmarł tragicznie w dniu 31 października [1933 r.] w wieku lat 24 i został pochowany w dniu 1-go listopada 1933 r. na cmentarzu M. Rossa. Wszystkim krewnym, przyjaciołom i kolegom, którzy wzięli udział w pogrzebie składa podziękowanie stroskana MATKA. (Dziennik Wileński. 1933. Nr. 301, s. 1) / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=4041(Nowa Rossa)

 

(Nekrologi spisała mieszkanka bydgoskiej dzielnicy Fordon Helena Trojańska, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)