(1920)

AŁABUSZEWA z GROTTO–STEPIKOWSKICH WALERJA – opatrzona SS. Sakramentami, zmarła dn. 31 stycznia 1920 w wieku lat 76. Eksportacja odbędzie się dziś, w niedzielę, o godz. 4-ej po poł, z mieszkania przy ul. Ludwisarskiej Nr. 8-5 na cmentarz Rossa do kaplicy. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb we wtorek o godzinie 9-tej rano. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w smutku córka i syn.(Dziennik Wileński. 1920. Nr. 26, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00130, kw. 006, grób 13061 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=28013

BUYKO TADEUSZ – b. uczestnik powstania 1863 r. opatrzony SS. Sakramentami, po długiej chorobie, zmarł dn. 4 stycznia 1920 roku w wieku lat 78. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, ul. W. Pohulanka Nr. 20, do kościoła św. Katarzyny we wtorek, dn. 6-go stycznia o godz. 5-ej wiecz. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we środę o godz. 10-ej rano, poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych stroskani córka, synowie, synowe, zięć, wnuczki i wnukowie. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 4, s. 1)  lokalizacja (?)1 / / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=114853

CIECHANOWSKI MICHAŁ – b. członek Izby Sądowej, rzeczywisty radca stan., weteran 63 r. zmarł w Wilnie 7 stycznia w wieku 82 lat i został pochowany na cmentarzu Rossa w grobach rodzinnych. O czem zawiadamia stroskana córka. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 15, s. 1) -  lokalizacja: nr. rzędu 01468, kw. 013, grób 04451 miejsce pochówku niezachowane

CISZEWSKI JANECZEK – jedyny, ukochany synek Kazimierza i Janiny z Pietkiewiczów, po krótkich cierpieniach zmarł d. 15 stycznia 1920 r., przeżywszy lat 2 i 5 miesięcy. Wyprowadzenie drogich nam zwłok z mieszkania (ul. Stara Nr. 11) odbędzie się w sobotę, dnia 17 bm. o godz. 2 po południu, na cmentarz Rossę. Na te smutne obrzędy zapraszają krewnych, znajomych i śyczliwych pogrążeni w nieutulonym smutku rodzice ,babaka i ciotka. (Dziennik Wileński, 1920. Nr. 13, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

CYWIŃSKA MARJA z DANILEWICZÓW pr. v. Podbereska sec.v. CZESŁAWOWA - po krótkich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sak. zasnęła w Bogu w dn. 4 marca [1920 r.] w wieku lat 68. Eksportacja zwłok odbędzie się w dn. 5 marca o 4 godz. po poł. z domu Nr. 1 przy ulicy Ludwisarskiej do paraf. kościoła Dominikańskiego. Nabożeństwo żałobne dnia 6 marca o 9 godz. rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Rossa. Pogrążony w głębokim żalu zawiadamia znajomych i przyjaciół syn. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 53, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

DEMBOWSKA z GROSSÓW MATYLDA – zmarła dn. 25 stycznia [1920 r.], jako ofiara gorliwie pełnionego obowiązku społecznego. Msze święte żałobne odbędą się przy zwłokach we wtorek i we środę w domu żałoby o godz. 10-ej z rana. Pogrzeb wprost z domu na Rossę- o godz. 3-ej po południu we środę, 28 b. m. Na te smutne obrzędy zaprasza przyjaciół i znajomych mąż. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 21, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

GOŁKOWSKA z ZAWADZKICH MARJA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, zmarła dnia 15 stycznia 1920 roku. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ul. Zakretowej Nr. 30 na Rossę nastąpi 16 b. m. o godz. 3 po poł. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę o godz. 8 z rana w kościele św. Jerzego, o czem zawiadamiają znajomych i przyjaciół stroskani synowie i córki. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 12, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

HORODYSKI FRANCISZEK HENRYK - doktór filozofji, zastępca profesora historji filozofji w Uniwersytecie Stefana Batorego, docent prywatny Uniwersytetu Jagiellońskiego, bibljotekarz Bibljoteki Jagiellońskiej, członek komisji dla badania historji filozofji w Polskiej Akademji Umiejętności etc. oddany nauce badacz i kochający młodzeż nauczyciel, zmarł dnia 28-go stycznia 1920 r. Senat Akademicki i Grono Nauczycielskie Uniwersytetu Stefana Batorego wraz z młodzieżą akademicką zawiadamiają o tej bolesnej stracie wszystkich życzliwych i pobożną publiczność. Obrzęd pogrzebowy w piątek, 30 stycznia b. r. rozpocznie się o godz. 10-ej rano w Auli Kolumnowej Uniwersytetu. O godz. 11-ej odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Jana, poczem zwłoki zostaną wyprowadzone na cmentarz Rossę. (Dziennik Wileński. 1920, Nr. 24, s. 1) - niezachowany nagrobek w katakumbach2

JARZĘCKA z KODZIÓW JANINA – po krótkich cierpieniach zasnęła w Bogu dnia 3 stycznia 1920 roku w wieku lat 25. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 7 stycznia w kościele po-Dominikańskim o godz. 10-tej rano, poczem pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają zbolały mąż, rodzice i siostra. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 4, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

KARPIŃSKI JULJUSZ – obywatel ziemi Lidzkiej, zmarł w poniedziałek, 28 czerwca [1920 r.] w wieku lat 57. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Kaukaskiej Nr. 5 do kościoła Wszystkich Swiętych odbędzie się we wtorek, 29 czerwca o g. 7-ej w. Nabożeństwo żałobne we środę, d. 30 czerwca rozpocznie się o godz. 10-ej r., pogrzeb na cmentarz Rossa. O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku po stracie drogiego opiekuna Klaudja Strawińska. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 116, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03575, kw. 004, grób 01211 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=96233

KOŁŁĄTAJ ZBIGNIEW – obywatel ziemi Grodzieńskiej, zmarł po krótkich cierpieniach 8 czerwca [1920 r.] w wieku lat 80. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ulicy (Zwierzyniec) Sosnowa 21 na cmentarz Rossa nastąpi 11-go czerwca o godzinie 12 w poł. Na ten smutny obrządek zaprasza krewnych, znajomych i sąsiadów żona, córka, syn, zięć i wnuki. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 101, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03842, kw. 003, grób 00661 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=31473

MASSALSKA z PAPLIŃSKICH IDALJA – księżna, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona S.S. Sakramentami, zasnęła w Bogu dnia 9-go marca 1920 roku. Eksportacja zwłok z domu żałoby (I Raduńska 22, m. 3) do kościoła św. Ducha (Dominikańskiego) odbędzie się we czwartek dnia 11-go marca o godzinie 5-ej po poł. Nabożeństwo żałobne w tymże kościele w piątek dnia 12 marca o godzinie 10-tej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w głębokim żalu córka, zięć i wnuczki. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 56, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05331, kw. 005, grób 02961 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=31443

MIKOWSKA FRANCISZKA – po długiej i ciężkiej chorobie zmarła 18 stycznia [1920 r.] w wieku lat 40. Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 9 rano na Rossie. O czem zawiadamia krewnych i znajomych mąż. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 15, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

POKK ALEKSANDER – po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Bogu dnia 2 marca 1920 r. przeżywszy lat 65. Wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. I Portowej 20 na cmentarz Rossa odbędzie się w środę 3 marca o godzinie 4 p. p. Nabożeństwo zaś żałobne odbędzie się w piątek o g. 10 rano w Kościele św. Jakóba. O czem zawiadamiają stroskani żona i szwagierka. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 51, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=73733

POPŁAWSKA z MICHAŁOWSKICH MARJA – po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona śś. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 31 marca 1920 r. Eksportacja zwłok z domu żałoby (ulica Orzeszkowej Nr. 3) do kaplicy na cmentarzu Rossa odbędzie się dn. 3 kwietnia, w sobotę o godz. 4 po południu. O dniu pogrzebu nastąpi osobne zawiadomienie. Dzieci. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 74, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=18483

Hr. RADZIMIŃSKA-FRĄCKIEWICZÓWNA FRANCISZKA – po krótkich, lecz ciążkich cierpieniach zmarła dn. 17 stycznia 1920 roku w wieku lat 57. Eksportacja zwłok ze szpitala Sawicz dn. 20 stycznia, we wtorek o g. 3 i pół po połud. na Rossę, poczem nastąpi pogrzeb. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek, w dniu pogrzebu o g. 9-ej rano w kościele po-Bernardyńskim o czem zawiadamia krewnych przyjaciół i znajomych przyjaciółka. (Dziennik Wileński. 1920, Nr. 15, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 13905, kw. 012, grób 09291 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=72443

ROMER BOLESŁAW – b. marszałek szlachty powiatu Trockiego, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Bogu dn. 14-go marca [1920 r.] w wieku lat 79. Msze św. żałobne za spokój Jego duszy odprawione będą w domu żałoby (ul. Końska 20 m. 1) we wtorek 16-go i we środę 17-go o godzinie 10-ej i 11-ej, poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążona w głębokim smutku żona. Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 61, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 14113, kw. 016, grób 01151 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=28483

ŚWIERCZEWSKA EUFEMJA – opatrzona ś. ś. Sakramentami zmarła 14-go marca 1920 r. w wieku lat 63. Eksportacja zwłok z mieszkania (Zakretowa 5-7) na Rossę i następnie pogrzeb nastąpią we wtorek 16-go marca o godz. 4-ej p. p. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione we środę 17-go marca o 9.30 z rana. O czem zawiadamiają siostry i szwagier. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 61, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

WISZNIEWSKI MICHAŁ – naczelnik Dystansu Mołodeczno, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Nowo-Wilejce dn. 25-V [1920 r.] w wieku lat 52. Eksportacja zwłok z Nowo-Wilejki na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 26-V o godz. 4 pp., nabożeństwo żałobne na tymże cmentarzu i złożenie zwłok do grobów rodzinnych w dniu 27- V o godz. 10-ej rano. O czem zawiadamiają pogrążeni w smutku żona i rodzina (Dzienni Wileński. 1920. Nr. 88, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16456, kw. 012, grób 02751 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=88613

WOJCIECHOWSKI WŁADYSŁAW – po powrocie z Homla zmarł dn. 27-go lutego [1920 r.]. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Popławskiej Nr. 11-7 odbędzie się dn. 28-go b. m. o godz. 5-tej po połud. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek o godz. 10 rano - poczem pogrzeb na cmentarz Rossa. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 48, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

WOJNICKA z WOJNICKICH KAZIMIERA – generałowa, po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zmarła dn. 28-go [1920 r.] b. m. w wieku lat 90. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kaplicy ,,Betanji,, przy ul. Konarskiego Nr. 13 dzisiaj o 8-ej godzinie rano, tegoż dnia eksportacja z ,,Betanji,, na Rossę o godz. 4-ej po południu. Betanja. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 72, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16548, kw. 015, grób 00061 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=28603

WRÓBLEWSKI EMILJAN – obywatel ziemski, po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami zasnął w Bogu dn. 3 marca [1920 r.] w wieku lat 38. Eksportacja zwłok odbędzie się 4 marca o godz. 5 p poł. Z domu Nr. 11, przy ul. Sawicz (b. Andrzejewskiej) na Rossę do kaplicy. Nabożeństwo żałobne tamże odbędzie się 5 marca o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb. Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiają znajomych i przyjaciół matka i brat. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 52, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16722, kw. 012, grób 09191 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=71693

ŻEROMSKA HELENA – zmarła dn. 30 grudnia 1919 r. w wieku lat 21. Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędzie się dn. 5 stycznia 1920 roku o godz. 10-ej rano na Rossie. (Dziennik Wileński. 1920. Nr. 3, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

ŻUKOWSKI JÓZEF - po długich i ciężkich cierpienach opatrzony św. Sakramentami zmarł 27 marca 1920 r. wieku lat 75. Eksportacja zwłok z domu przy ulicy Nadbrzeżnej Nr. 4-10, na cmentarz Rossa odbędzie się 29 marca o g. 5-ej. Nabożeństwo żałobne 30 marca w kościele po-Dominikańskim o g. 10-ej r. O czem zawiadamiają żona i córki. (Dziennik Wileżski. 1920, Nr. 71, s. 1)  - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=106883

 

(Nekrologi spisała Anna Orłowa, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)