(1907)

CHRAPOWICKA z CHLEWIŃSKICH ZOFJA – zasnęła w Bogu dnia 21 stycznia 1907 r. Eksportacja zwłok z hotelu Europejskiego do kościoła św. Jana odbędzie się w poniedziałek dnia 22 stycznia o godz. 3 po poł. Żałobne nabożeństwo rozpocznie się we wtorek dn. 23 stycznia o godzinie 11-ej, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa, o czem zawiadamiją syn, synowa, wnuczka, brat i siostra. Pokój Jej duszy. (Kurier Litewski, 1907, nr. 17, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

GALIŃSKA ZOFJA - córka Pawła i Marji Galińskich, po nagłej i ciężkiej chorobie zmarła, opatrzona Św. Sakramentami, w Warszawie o 12 nocy z dnia 2 na 3 grudnia [1907 r.], przeżywszy 14 lat, o czem stroskani rodzice zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych. Zwłoki zmarłej przybędą na dworzec kolejowy we środę 5 grudnia, o godz. 9 m. 20 rano, skąd będą eksportowane na cmentarz Rossa i po nabożeństwie żałobnem pogrzebane w grobach familijnych. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 273, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02108, kw. 008, grób 00481 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=117563

HOŁOWNIA z BAGIEŃSKICH KAZIMIERA – po krótkich cierpieniach zmarła 14 lutego [1907 r.] w Wilnie o czem stroskana rodzina zawiadamia przyjaciół i znajomych. Pogrzeb odbędzie się na Rossie w poniedziałek 19 lutego r. b. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 39, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02662, kw. 003, grób 03921 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=101993

JAHOŁKOWSKI MICHAŁ – zmarł dn. 29 maja [1907 r.], opatrzony Św. Sakramentami w wielu lat 80. Stroskana żona, córka, zięć i wnuki zawiadamiają krewnych i znajomych, że eksportacja zwłok z domu Nr. 11 przy ul. Tambowskiej odbędzie się we środę dn. 30 maja o godz. 8-ej wieczorem, do kościoła Wszystkich Świętych. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek dnia 1-go czerwca o godz. 10-ej z rana w tymże kościele, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. (Kurier Litewski 1907, Nr. 199, s. 1) -  lokalizacja (?)http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=60833

JAKUTOWICZ ANTONI – adwokat. Po krótkich, lecz cieżkich cierpieniach zasnął w Bogu dn. 14 listopada 1907 r. w wieku lat 56. O czem stroskana rodzina zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych. Eksportacja zwłok nastąpu w piątek, dn. 16 listoapda o g. 6-ej wieczorem, z mieszkania przy prospekcie Ś-to Jerskim Nr. 5, do kościoła św. Jakóba. Nabożeństwo odbędzie się w sobotę o g. 10 rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. (Kurier Litewski, 1907, Nr, 257, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02994, kw. 004, grób 02061 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=70963

JANKOWSKA ALINA – zmarła w Święcianach d. 13 marca [1907 r.], opatrzona Św. Sakramentami, w wieku lat 75. Stroskani brat i siostra, zawiadamiając krewnych, przyjaciół i znajomych proszą na przeniesienie zwłok z dworca kolejowego do kaplicy na cmentarzu Rossa w piątek dnia 16 marca o godzinie 9 rano i nabożeństwo żałobne, po którem następi pogrzeb. Pokój jej duszy. Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 60, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03034, kw. 012, grób 01291 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=127623

JANUSZEWSKA z BUTLERÓW HELENA – opatrzona Św. Sakramentami zmarła 1907 w Irkucku dnia 23 maja 1907 roku. Eksportacja zwłok z dworca kolejowego w Wilnie odbędzie się we wtorek dnia 12 czerwca o godzinie 10-ej rano do kościoła Św. Jana, pogrzeb zaś w środę 13 czerwca na cmentarzu Rossa; o czem stroskani mąż, synowie i rodzina zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych. Pokój Jej Duszy! (Kurier Litewski 1907, Nr. 127, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

JARKOWSKA z WASILEWSKICH MARJA - 26 stycznia 1907 roku zmarła po cięzkiej chorobie w Petersburgu wdowa po ś. p. doktorze Aleksandzie Jarkowskim. Pogrzeb odbędzie się w Wilnie na cmentarzu Rossa dnia 30 stycznia rano po przyjściu z Petersburga pocztowego pociągu. Dzieci nieboszczki Wincenta, Antoni i Kazimie Jarkowscy proszą o westchnienie za duszę matki. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 23, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 03152, kw. 012, grób 00061 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=15053

LEGO ZOFJA – wdowa po Radcy Stanu, zmarła d. 2 września 1907 r. po krótkiej i cięzkiej chorobie. Stroskana rodzina i wnuki zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajonych, że pogrzeb odbędzie się d. 4 września o godz. 9 1⁄2 rano na cmentarzu prawosławnym Rossa po żałobnem nabożeństwie d. Bahowieszczeńskiej cerkwi. (Kurier Litewski, 1907, nr. 196, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

ks. MIKUTOWICZ SEWERYN-RYSZARD – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł w Wilnie d. 3 lipca [1907 r.], w wieku lat 77. Eksportacja z domu Wańkowicza (Gubernatorski zaułek) do kaplicy przy Dobroczynności odbędzie się we środę, o godz. 7 wieczorem, w czwartek zaś o godz. 10 rano, nabożeństwo żałobne i wyprowadzenie zwłok na cmenatrz Rossa, o czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych krewni. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 145, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05545, kw. 003, grób 00781 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=63483

MINTOWT-CZYŻ HENRYK – zmarł po długich cieżkich ciepieniach dnia 20 marca [1907 r.], opatrzony Św. Sakramentami, w wieku lat 57. Stroskani bracia i bratowe zawiadamiają krewnych i znajomych że eksportacja zwłok z domu Odyńca Nr. 25 przy ulicy Wileńskiej odbędzie się w środę dnia 21 marca o godzinie 6-stej wieczór do kaplicy na cmentarzu Rossa. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione we czwartek dnia 22 marca o godzinie 10-tej rano, po czem nastąpi pogrzeb na tymże cmentarzu. Pokój Jego Duszy. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą (Kurier Litewski, 1907, Nr. 65, s. 1) -  lokalizacja (?)http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=105043

MISIEWICZ STEFAN – geometra. Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 21 września [1907r.] w maj. Szepielowie (?) pow. Dziśnieński, przeżywszy lat 36. Eksportacja złwok z worca kolei żelaznej do kaplicy na cmentarzu Rosa nastąpi we wtorek 23 (?) września o godz. 8 1⁄2 rano. Początek nabożeństwa żałobnego i pogrzeb tegoż dnia o godz. 9-ej. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 212, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05654, kw. 013, grób 00691 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=6333

PERKOWSKA z BETKOWSKICH IZABELA – po krótkich a ciężkich ciepieniach opatrzona Św. Sakramentami zmarła o g. 2 w nocy z dn. 4 na 5 lutego [1907 r.] o czem stroskani nieodżałowaną stratą w środę o godzinie 6-ej wieczorem do kościoła Bernardyńskiego. Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek w tymże kościele o godzinie 10-ej rano, po czem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 28. s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

ROSICKI BOLESŁAW i ROSICKA JANINA - Sędzia pokoju BOLESŁAW ROSICKI w wieku lat 40 i jego żona, JANINA w wieku lat 30, zamordowani 22-go listopada [1907 r.]. Pogrążone w głębokim smutku dzieci zawiadamiają, że eksportacja zwłok ofiar zbrodni ze szpitala Św. Jakóba odbędzie się w niedzielę d. 25 listopada o godz. 6 wiecz. Do kościoła Św. Jakóba; w poniedziałek zaś rano 26 listopada, o godz. 10-ej rozpocznie się żałobne nabożeństwo i pogrzeb na cmentarz Rossa. Pokój ich Duszom! (Kurier Litewski, 1907, Nr. 265, s. 1) - Rosicki Bolesław lokalizacja: nr. rzędu 14142, kw. 005, grób 01351 / Rosicka Janina lokalizacja: nr. rzędu 14140, kw. 005, grób 01351 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=53113

STACHOWSKA z SALMONOWICZÓW EWELINA – zmarła d. 10 marca [1907 r.], opatrzona Św. Sakramentami, w wieku lat 86. Stroskani syn i córki, zawiadamiają krewnych, przyjaciół znajomych, proszę na wyprowadzenie zwłok z domu Nr. 30 przy ulicy Ś-to Jerskiej, dn. 11 marca o godz. 6 wieczór, do kościoła Św. Jakóba: Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 12 marca o godz. 10 z rana, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Pokój Jej Duszy! Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 57, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15328, kw. 012, grób 00171 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=63043

SOPOĆKO ZOFJA – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zmarła dn. 27 marca 1907 roku w wieku lat 9. W głębokim żalu pogrążeni rodzice zapraszają krewnych i znajomych na nabożeństwo żałobne odbyć się mające dn. 29 marca o godz. 10 rano w kościele po-Bernardyńskim, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 71, s. 1) - niezachowany nagrobek2

SWOŁYŃSKA z JASIUKOWICZÓW ANNA – zasnęła w Bogu dn. 14 kwietnia 1907 r. w Petersburgu, o czem stroskana rodzina zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych. Przeniesienie zwłok z dworca kolejowego w Wilnie na Rossę odbędzie się we środę dn. 18 kwietnia, o godz. 11 rano. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 84, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15695, kw. 003, grób 03821 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=34233

TROMSZCZYŃSKI EDWARD – prowizor farmacji. Po krótkich ciepieniach przeniósł się do wieczności d. 27 października [1907 r.]. Przeniesienie zwłok z dworca kolejowego do kościoła Ostrobramskiego nastąpi w d. 30 października o godz. 3-ej wieczorem. Pogrzeb odbędzie się we środę d. 31 października na cmentarzu Rossa. (Kurier Litewski, 1907, Nr. 244, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15938, kw. 004, grób 00051 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=96843

WREDTOWA z ŻYLIŃSKICH ATALJA TERESA – po krótkich, lecz ciężkich ciepieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dn. 8 lutego [1907 r.], w wieku lat 77. Stroskani bracia, córki, zięciowie i wnuki, zawiadamią krewnych i znajomych o eksportacji, odbyć się mającej w piątek o godz: 4 i pół po poł do kaplicy na Rossie, zaś w sobotę o g. 11-ej rano nabożeństwo i pogrzeb. (Kurier Litewski, 1907. Nr. 31, s. 4) - lokalizacja: nr. rzędu 16702, kw. 004, grób 02451 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=63793

ZAMETT WŁADYSŁAW – doktór. Zmarł w Szkłowie gub. Mohylowskiej d. 11 stycznia 1907 r. w wieku lat 42. Eksportacja z dworca kolejowego i pogrzeb w Wilnie na cmentarzu Rossie odbędzie się w piątek 23 (?) stycznia o godz. 10 rano. (Kurier Litewski, 1907 r., Nr. 19, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

 

(Nekrologi spisała Karolina Koroliowa, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)