(1927)

BASANOWICZ JAN – doktór, patriarcha odrodzenia narodu litewskiego, opatrzony Ś. Sakramentami zmarł w Poliklinice Litewskiej dnia 16-go lutego 1927 r. o godzinie 18 minut 50 w wieku lat 75. Wyprowadzenie zwłok z Polikliniki Litewskiej (Wileńska nr 28) w niedzielę 20 lutego o godz. 17-ej do Bazyliki Katedralnej. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek 21 lutego o godzinie 9 min.30 w Bazylice. Mszę Św. będzie celebrował J. E. Arcybiskup Jałbrzykowski. Poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają społeczeństwo w najgłębszym żalu pogrążeni Litewskie Towarzystwo Naukowe i Tymczasowy Komitet Litewski (Kurier Wileński, 1927, Nr. 40, s. 1)

 

Daktaras BASANAVIČIUS JONAS – Lietuvių Tautos atgimimo Patriarchas. Aprūpintas ŠŠ. Sakramentais pasimirė vasario 16 d. 18 v. 50 m. 1927 m. 75 m. amžiaus. Velionies kūnas bus viešai išstatytas Lietuvių Poliklinikos salėje (Vilniaus g. 28) sekmadienį vasario 20 d. nuo 13 val. Tą pačią dieną kūnas bus iš Poliklinikos 17 val. nulydėtas į Baziliką (Katedrą). Pirmadienį, vas. 21 pusėj dešimtos prasidės gedulingos pamaldos. Gedulingas Mišias celebruos J. E. Arkivysk. R. Jałbrzykowskis. Po pamaldų – laidotuvės Rasų kapuose. Apie tą didžiausią Lietuvių Tautos gedulą praneša visuomenei LIETUVIŲ MOKSLŲ DRAUGIJA ir LAIKINASIS LIETUVIŲ KALBOS KOMITETAS (Vilniaus Aidas. 1927, Nr. 20, s. 1.) - lokalizacja: nr. rzędu 00476, kw. 016, grób 00091http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=30523

 

BIELUNAS FELIKS – po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony SS Sakramentami, zasnął w Bogu dn. 24 marca 1927 r. w wieku lat 72. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Łukiskiej Nr 11 nastąpi w sobotę, dnia 26 b.m. o godz. 9.30 rano do kościoła Św. Jakóba, skąd po żałobnem nabożeństwie odbędzie się eksportacja na cmentarz Rossa. O czem zawiadamiają krewnych i znajomych pogrążeni w smutku żona, dzieci i wnukowie (Kurier Wileński, 1927, Nr. 69, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 00591, kw. 015, grób 00531http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=121383

 

BUKOWSKA MARIA Z WENDORFÓW – zmarła dnia 1 października 1927 r. o godz. 2-ej po poł. Pogrzeb odbędzie się we środę, dnia 5 października [1927 r.] po nabożeństwie żałobnem w kościele św. Jana o godz.10.30 rano na cmentarzu Rossa, gdzie zwłoki zostaną złożone do grobowca rodzinnego. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają mąż, bracia i rodzina (Kurier Wileński, 1927, Nr. 226, s. 2) - lokalizacja grobu nieznana

 

a) CIEMNOŁOŃSKI MIECZYSŁAW – inżynier, Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczty i Telegrafów po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 12 [grudnia 1927 r.]. Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 14 b. m. o godz. 17-ej z domu żałoby przy ul. Sadowej 25 do kościoła Św. Jana, zaś w dniu 15 b. m. o godz.11-ej po nabożeństwie nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. Na ten smutny obrzęd zapraszają żona i synowie (Kurier Wileński, 1927, Nr. 285, s. 1)

 

b) CIEMNOŁOŃSKI MIECZYSŁAW - inżynier, Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów i członek Związku Pracowników Pocztowych Koła Miejscowego przy Dyrekcji P.T. po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 12 [grudnia 1927 r.]. Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 14. b. m. o godz. 17-ej z domu żałoby przy ul. Sadowej 25 do kościoła Św. Jana, zaś w dniu 15 b. m. o godz.11-ej po nabożeństwie nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. Na ten smutny obrzęd wszystkich członków zaprasza Zarząd Koła Miejscowego Prac. Poczt. przy Dyrekcji (Kurier Wileński, 1927, Nr. 285, s. 1) 

 

c) CIEMNOŁOŃSKI MIECZYSŁAW - inżynier, Prezes Polskiego Białego Krzyża. po krótkich cierpieniach zmarł w dniu 12 [grudnia 1927 r.] Eksportacja zwłok odbędzie się w dniu 14.b. m. o godz. 17-ej z domu żałoby przy ul. Sadowej 25 do kościoła Św. Jana, zaś w dniu 15 b. m. o godz.11-ej po nabożeństwie nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Rossa. Na ten smutny obrzęd wszystkich członków zaprasza Zarząd Polskiego Białego Krzyża (Kurier Wileński, 1927, Nr. 285, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01475, kw. 005, grób 00551 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=76873

 

GRUNTMEJER ANTONI –  towarzysz sztuki drukarskiej. Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w Panu dnia 25 [grudnia 1927 r.] wieku lat 52. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 28 b. m. w kościele św. Rafała o godz. 9-ej rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamiają Koledzy drukarni „Pogoń” (Kurier Wileński, 1927, Nr. 295, s. 3) - lokalizacja grobu nieznana

ŁUKASZEWICZ LUCJAN – dnia 27-go kwietnia 1927 roku po krótkich cierpieniach zmarł Ś. P. Lucjan Łukaszewicz Sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie. Eksportacja zwłok z domu Nr 37 przy ulicy Ad.Mickiewicza w piątek dn. 29/IV o godz. 17-ej. W sobotę o godz. 10-ej rano odbędzie się żałobne nabożeństwo w kościele Św. Jakóba, następnie pogrzeb na cmentarzu Rossa. O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych pogrążona w smutku rodzina (Kurier Wileński, 1927, Nr. 97, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04865, kw. 008, grób 0069http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=92653

 

MARKIEWICZ ALEKSANDER – po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 12-go sierpnia [1927 r.] o godz. 11 wiecz. w wieku lat 61. Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 14 b. m. o godz. 6 p.p. z domu żałoby przy ulicy Bazyliańskiej 7 na cmentarz Rossa, o czem pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiają żona, córka, synowie (Kurier Wileński, 1927, Nr. 184, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 05245, kw. 007, grób 0772http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=113793

 

SZTRALL KAZIMIERZ KAROL – założyciel firmy, honorowy członek Cechu cukierników, wieloletni prezes Bractwa Ś-go Marcina, zasnął w Bogu opatrzony Św. Sakramentami w dniu 13 [marca 1927 r.] w wieku lat 67. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wielkiej nr 2 odbędzie się w dniu 15 b.m. o godz. 6-ej wieczorem do kościoła Św. Jana, w tymże kościele w dniu 16 b.m. O godz. 10 rano odbędzie się żałobne nabożeństwo, po czem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. O tej bolesnej stracie zasłużonego kolegi i mistrza zawiadamia Zarząd Cechu cukierników w Wilnie (Kurier Wileński, 1927, Nr. 60, s. 1) - niezachowany drewniany krzyżhttp://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=31983

 

WIMBOR KAZIMIERZ – Komisarz Rządu na Miasto Wilno, Kawaler Orderu „Polonia Restituta” po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach opatrzony Ś.S. spoczął w Bogu dnia 24 stycznia [1927 r.] w wieku lat 39. Eksportacja zwłok z Kościoła Pana Jezusa (przy Klinikach U.S.B. Na Antokolu) do Bazyliki odbędzie się w środę 26 b. m. o godz. 5-tej ppł. Nabożeństwo żałobne w Bazylice rozpocznie się o godz. 10-ej rano w czwartek dnia 27 b.m. poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół, kolegów i znajomych pogrążone w smutku Żona i dzieci (Kurier Wileński, 1927, Nr 19, s. 1) - lokalizacja (?)http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=32053

 

 

(Nekrologi spisało Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL z Bydgoszczy, materiał opracował Dariusz Lewicki)  

 

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)